Teori och vision

Tillämpad gestaltteori är en central del för Indumas metod.
Teorin är en processbeskrivande teori. I sin tillämpning lägger
teorin stor vikt vid den enskilda individens interaktion i det
system som han eller hon ingår i. Också samspelet mellan individen
och den omgivande miljön är en viktig del i tillämpningen av teorin.

Jag arbetar med organisations- och ledarutveckling ur ett perspektiv
som fokuserar på både affärsverksamhet och den mänskliga dimensionen.
Arbetssättet genererar positiva synergieffekter till stöd för fortgående
utveckling, där livskraftiga företag och organisationer skapas genom att de
människor som verksamheten består av, utvecklas och mår bra. Jag har en
humanistisk utgångspunkt, som innebär att vi har tillit till att människor
både kan och vill prestera väl, liksom en vilja att utvecklas om goda
förutsättningar skapas i dialog.

Jag strävar efter att ge deltagarna den kunskap och de verktyg som behövs
för att kunna hantera de möjligheter och hinder som existerar inom organisationen.
Att skapa dialog – meningsfulla och tydliga möten med hög grad av närvaro och därmed
också god kontakt – mellan människor och olika delar av organisationen är därför en
viktig del av metoden.

Alla delar i ett system är i en process och därmed i ständig förändring
p.g.a. en mängd faktorer – både interna och externa. I mina uppdrag försöker
jag tydliggöra dessa faktorer i syfte att skapa en ökad medvetenhet om vilka
de är och hur de påverkar. Detta ökar möjligheten att kunna hantera de ständiga
förändringarna på ett optimalt sätt.

”Jag strävar efter att ge deltagarna den
kunskap och de verktyg som behövs för att kunna hantera de möjligheter och hinder som existerar inom organisationen.”